UNCDF Video

ຮຸ່ງອະລຸນຂອງ ການເງິນດິຈິຕອລ ໃນ ສປປ ລາວ

Wed, 03/29/2017 - 10:19 -- anna.ferracuti
Country: 
Year: 
2017

ໃນຂະນະທີ່ປະເທດອື່ນໆ ໄດ້ມີການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍຕົວແທນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແລະ ສ້າງການຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ໃນການສະໜັບສະໜູນລະບົບສາຍພົວພັນ DFS - ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງຄົງຄວາມເປັນພື້ນທີ່ສີຂຽວ ພ້ອມສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຍັງບໍ່ຖືກແຕະຕ້ອງ ສໍາລັບການບໍລິການດ້ານການເງິນດິຈິຕອລ. ບໍ່ມີຕົວແທນ, ບໍ່ມີການບໍລິການ ແລະ ບໍ່ມີລູກຄ້າທີ່ນໍາໃຊ້ບໍລິການ DFS ໃນປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງ 6.5 ລ້ານ ຄົນ. ວິດີໂອນີ້ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກໍລະນີສຶກສາ ໂດຍຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນການເດີນທາງສູ່ການພັດທະນາ ການທະນາຄານທີ່ບໍ່ຜ່ານສາຂາ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ໃນເມື່ອກ່ອນ ບໍ່ມີແຜນໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງດ້ານລະບຽບ ຫຼື ຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ຜ່ານການທົດລອງແລ້ວ. ການນໍາສະເໜີວິດີໂອ "ຮຸ່ງອະລຸນຂອງ ການເງິນດິຈິຕອລ ໃນ ສປປ ລາວ: ການເດີນທາງສູ່ການພັດທະນາ ການທະນາຄານທີ່ບໍ່ຜ່ານສາຂາ" ໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງເສັ້ນທາງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງການເງິນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງສາມາດປ່ຽນແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ໜຶ່ງໃນແວດລ້ອມພື້ນທີ່ສີຂຽວ ສໍາລັບ DFS ໃນທະວີບອາຊີ.